Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Võ Nghịch Sơn Hà - Chapter 1

[Cập nhật lúc: 20:31 14/09/2018]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới hoặc xem bài viết HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC TRUYỆN
Nếu vẫn không đọc được truyện, hoặc truyện chưa được dịch, up không đúng truyện, vui lòng bình luận bên dưới hoặc nhấn Báo lỗi giúp nhé.
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 1
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 2
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 3
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 4
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 5
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 6
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 7
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 8
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 9
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 10
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 11
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 12
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 13
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 14
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 15
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 16
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 17
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 18
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 19
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 20
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 21
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 22
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 23
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 24
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 25
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 26
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 27
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 28
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 29
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 30
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 31
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 32
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 33
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 34
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 35
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 36
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 37
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 38
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 39
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 40
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 41
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 42
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 43
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 44
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 45
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 46
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 47
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 48
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 49
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 50
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 51
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 52
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 53
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 54
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 55
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 56
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 57
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 58
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 59
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 60
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 61
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 62
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 63
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 64
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 65
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 66
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 67
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 68
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 69
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 70
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 71
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 72
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 73
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 74
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 75
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 76
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 77
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 78
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 79
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 80
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 81
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 82
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 83
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 84
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 85
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 86
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 87
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 88
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 89
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 90
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 91
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 92
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 93
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 94
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 95
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 96
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 97
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 98
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 99
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 100
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 101
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 102
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 103
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 104
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 105
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 106
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 107
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 108
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 109
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 110
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 111
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 112
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 113
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 114
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 115
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 116
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 117
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 118
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 119
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 120
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 121
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 122
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 123
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 124
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 125
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 126
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 127
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 128
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 129
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 130
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 131
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 132
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 133
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 134
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 135
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 136
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 137
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 138
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 139
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 140
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 141
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 142
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 143
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 144
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 145
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 146
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 147
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 148
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 149
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 150
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 151
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 152
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 153
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 154
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 155
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 156
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 157
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 158
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 159
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 160
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 161
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 162
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 163
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 164
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 165
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 166
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 167
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 168
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 169
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 170
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 171
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 172
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 173
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 174
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 175
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 176
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 177
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 178
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 179
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 180
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 181
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 182
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 183
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 184
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 185
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 186
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 187
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 188
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 189
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 190
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 191
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 192
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 193
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 194
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 195
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 196
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 197
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 198
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 199
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 200
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 201
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 202
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 203
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 204
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 205
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 206
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 207
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 208
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 209
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 210
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 211
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 212
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 213
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 214
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 215
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 216
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 217
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 218
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 219
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 220
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 221
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 222
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 223
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 224
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 225
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 226
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 227
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 228
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 229
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 230
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 231
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 232
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 233
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 234
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 235
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 236
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 237
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 238
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 239
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 240
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 241
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 242
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 243
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 244
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 245
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 246
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 247
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 248
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 249
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 250
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 251
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 252
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 253
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 254
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 255
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 256
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 257
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 258
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 259
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 260
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 261
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 262
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 263
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 264
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 265
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 266
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 267
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 268
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 269
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 270
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 271
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 272
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 273
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 274
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 275
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 276
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 277
Võ Nghịch Sơn Hà chap 1 - Trang 278
Admin NetTruyen
Quản trị viên Like PAGE để tạo động lực cho nhóm dịch ra truyện nhanh hơn nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
SAO Noname 20:15 16/10 Chapter 1 Báo vi phạm
đoạn cuối main nghi là xuyên việt lắm
Author Trả lời
Công Nguyễn 08:40 23/09 Chapter 1 Báo vi phạm
doan cuoi chuyen ji xay ra aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Author Trả lời
thịnh 14:03 15/09 Chapter 1 Báo vi phạm
truyện quá hay
Author Trả lời
Nện em đi 13:54 15/09 Chapter 1 Báo vi phạm
emox
Author Trả lời
Nhân hent 23:51 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
Ná Nì có khi nào đoạn cuối main bị nt. r ko
Author Trả lời
jack the ripper 23:06 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
main thông mnih đấy. dù có xuyên không cũng không lo chết đói
Author Trả lời
lol 22:33 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
chuyện là võ mà ta sao đổ xúc xắc z
Author Trả lời
Kuro Senpai 21:57 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
=)) đỗ thánh trở lại
Author Trả lời
F A 21:40 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
hay
Author Trả lời
Bleach 21:27 14/09 Báo vi phạm
Sao mặt tso lại ở đây. ichigo said
Author Trả lời
anime boss 21:25 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
Đoạn cuối sao giống nt r thế con bồ bị ai trói vậy
Author Trả lời
()))))))))) 21:17 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
H
 • Author
  ()))))))))) 21:18 14/09 Báo vi phạm
 • Author
  ()))))))))) 21:19 14/09 Báo vi phạm
  N
 • Author
  ()))))))))) 21:19 14/09 Báo vi phạm
  G
Author Trả lời
Long ca 21:08 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
truyện hay, hóng chap mới
Author Trả lời
chơi gái free 21:07 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
hay
Author Trả lời
wtf truyen 21:05 14/09 Chapter 1 Báo vi phạm
boc het cmnr tem
loadingĐang xử lý