Võ Thần

Võ Thần
Lượt xem: 20.643
Nội dung

Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 15/03/15 3.281
Chapter 299 15/03/15 3.148
Chapter 298 15/03/15 3.139
Chapter 297 15/03/15 3.064
Chapter 296 15/03/15 3.052
Chapter 295 15/03/15 3.118
Chapter 294 15/03/15 3.048
Chapter 293 15/03/15 3.047
Chapter 292 15/03/15 3.055
Chapter 291 15/03/15 3.057
Chapter 290 15/03/15 3.062
Chapter 289 15/03/15 3.048
Chapter 288 15/03/15 3.046
Chapter 287 15/03/15 3.042
Chapter 286 15/03/15 3.044
Chapter 285 15/03/15 3.047
Chapter 284 15/03/15 3.053
Chapter 283 15/03/15 3.047
Chapter 282 15/03/15 3.051
Chapter 281 15/03/15 3.054
Chapter 280 15/03/15 3.050
Chapter 279 15/03/15 3.057
Chapter 278 15/03/15 3.049
Chapter 277 15/03/15 3.050
Chapter 276 15/03/15 3.049
Chapter 275 15/03/15 3.061
Chapter 274 15/03/15 3.054
Chapter 273 15/03/15 3.051
Chapter 272 15/03/15 3.038
Chapter 271 15/03/15 3.046
Chapter 270 15/03/15 3.041
Chapter 269 15/03/15 3.049
Chapter 268 15/03/15 3.053
Chapter 267 15/03/15 3.043
Chapter 266 15/03/15 3.045
Chapter 265 15/03/15 3.050
Chapter 264 15/03/15 3.047
Chapter 263 15/03/15 3.052
Chapter 262 15/03/15 3.060
Chapter 261 15/03/15 3.049
Chapter 260 15/03/15 3.054
Chapter 259 15/03/15 3.038
Chapter 258 15/03/15 3.044
Chapter 257 15/03/15 3.048
Chapter 256 15/03/15 3.046
Chapter 255 15/03/15 3.052
Chapter 254 15/03/15 3.044
Chapter 253 15/03/15 3.046
Chapter 252 15/03/15 3.049
Chapter 251 15/03/15 3.051
Chapter 250 15/03/15 3.051
Chapter 249 15/03/15 3.051
Chapter 248 15/03/15 3.047
Chapter 247 15/03/15 3.040
Chapter 246 15/03/15 3.049
Chapter 245 15/03/15 3.039
Chapter 244 15/03/15 3.040
Chapter 243 15/03/15 3.048
Chapter 242 15/03/15 3.043
Chapter 241 15/03/15 3.043
Chapter 240 15/03/15 3.050
Chapter 239 15/03/15 3.043
Chapter 238 15/03/15 3.043
Chapter 237 15/03/15 3.069
Chapter 236 15/03/15 3.047
Chapter 235 15/03/15 3.040
Chapter 234 15/03/15 3.051
Chapter 233 15/03/15 3.063
Chapter 232 15/03/15 3.043
Chapter 231 15/03/15 3.048
Chapter 230 15/03/15 3.041
Chapter 229 15/03/15 3.047
Chapter 228 15/03/15 3.044
Chapter 227 15/03/15 3.039
Chapter 226 15/03/15 3.043
Chapter 225 15/03/15 3.050
Chapter 224 15/03/15 3.039
Chapter 223 15/03/15 3.044
Chapter 222 15/03/15 3.047
Chapter 221 15/03/15 3.044
Chapter 220 15/03/15 3.046
Chapter 219 15/03/15 3.046
Chapter 218 15/03/15 3.041
Chapter 217 15/03/15 3.043
Chapter 216 15/03/15 3.042
Chapter 215 15/03/15 3.050
Chapter 214 15/03/15 3.046
Chapter 213 15/03/15 3.051
Chapter 212 15/03/15 3.044
Chapter 211 15/03/15 3.049
Chapter 210 15/03/15 3.058
Chapter 209 15/03/15 3.043
Chapter 208 15/03/15 3.040
Chapter 207 15/03/15 3.041
Chapter 206 15/03/15 3.064
Chapter 205 15/03/15 3.038
Chapter 204 15/03/15 3.042
Chapter 203 15/03/15 3.051
Chapter 202 15/03/15 3.041
Chapter 201 15/03/15 3.050
Chapter 200 15/03/15 3.054
Chapter 199 15/03/15 3.043
Chapter 198 15/03/15 3.038
Chapter 197 15/03/15 3.041
Chapter 196 15/03/15 3.045
Chapter 195 15/03/15 3.049
Chapter 194 15/03/15 3.060
Chapter 193 15/03/15 3.049
Chapter 192 15/03/15 3.057
Chapter 191 15/03/15 3.065
Chapter 190 15/03/15 3.061
Chapter 189 15/03/15 3.053
Chapter 188 15/03/15 3.053
Chapter 187 15/03/15 3.062
Chapter 186 15/03/15 3.065
Chapter 185 15/03/15 3.056
Chapter 184 15/03/15 3.051
Chapter 183 15/03/15 3.057
Chapter 182 15/03/15 3.058
Chapter 181 15/03/15 3.055
Chapter 180 15/03/15 3.063
Chapter 179 15/03/15 3.049
Chapter 178 15/03/15 3.053
Chapter 177 15/03/15 3.046
Chapter 176 15/03/15 3.054
Chapter 175 15/03/15 3.058
Chapter 174 15/03/15 3.057
Chapter 173 15/03/15 3.056
Chapter 172 15/03/15 3.065
Chapter 171 15/03/15 3.055
Chapter 170 15/03/15 3.067
Chapter 169 15/03/15 3.055
Chapter 168 15/03/15 3.057
Chapter 167 15/03/15 3.077
Chapter 166 15/03/15 3.062
Chapter 165 15/03/15 3.060
Chapter 164 15/03/15 3.060
Chapter 163 15/03/15 3.047
Chapter 162 15/03/15 3.052
Chapter 161 15/03/15 3.049
Chapter 160 15/03/15 3.055
Chapter 159 15/03/15 3.051
Chapter 158 15/03/15 3.052
Chapter 157 15/03/15 3.053
Chapter 156 15/03/15 3.048
Chapter 155 15/03/15 3.050
Chapter 154 15/03/15 3.047
Chapter 153 15/03/15 3.048
Chapter 152 15/03/15 3.058
Chapter 151 15/03/15 3.052
Chapter 150 15/03/15 3.053
Chapter 149 15/03/15 3.040
Chapter 148 15/03/15 3.043
Chapter 147 15/03/15 3.043
Chapter 146 15/03/15 3.046
Chapter 145 15/03/15 3.043
Chapter 144 15/03/15 3.047
Chapter 143 15/03/15 3.041
Chapter 142 15/03/15 3.042
Chapter 141 15/03/15 3.052
Chapter 140 15/03/15 3.050
Chapter 139 15/03/15 3.056
Chapter 138 15/03/15 3.047
Chapter 137 15/03/15 3.057
Chapter 136 15/03/15 3.049
Chapter 135 15/03/15 3.051
Chapter 134 15/03/15 3.062
Chapter 133 15/03/15 3.050
Chapter 132 15/03/15 3.052
Chapter 131 15/03/15 3.050
Chapter 130 15/03/15 3.056
Chapter 129 15/03/15 3.054
Chapter 128 15/03/15 3.057
Chapter 127 15/03/15 3.054
Chapter 126 15/03/15 3.053
Chapter 125 15/03/15 3.061
Chapter 124 15/03/15 3.056
Chapter 123 15/03/15 3.065
Chapter 121 15/03/15 3.078
Chapter 120 15/03/15 3.061
Chapter 119 15/03/15 3.058
Chapter 118 15/03/15 3.065
Chapter 117 15/03/15 3.059
Chapter 116 15/03/15 3.068
Chapter 115 15/03/15 3.065
Chapter 114 15/03/15 3.056
Chapter 113 15/03/15 3.062
Chapter 112 15/03/15 3.058
Chapter 111 15/03/15 3.058
Chapter 110 15/03/15 3.057
Chapter 109 15/03/15 3.057
Chapter 108 15/03/15 3.055
Chapter 107 15/03/15 3.057
Chapter 106 15/03/15 3.052
Chapter 105 15/03/15 3.056
Chapter 104 15/03/15 3.077
Chapter 103 15/03/15 3.060
Chapter 102 15/03/15 3.059
Chapter 101 15/03/15 3.061
Chapter 100 15/03/15 3.074
Chapter 99 15/03/15 3.054
Chapter 98 15/03/15 3.059
Chapter 97 15/03/15 3.058
Chapter 96 15/03/15 3.059
Chapter 95 15/03/15 3.051
Chapter 94 15/03/15 3.052
Chapter 93 15/03/15 3.051
Chapter 92 15/03/15 3.053
Chapter 91 15/03/15 3.054
Chapter 90 15/03/15 3.064
Chapter 89 15/03/15 3.054
Chapter 88 15/03/15 3.050
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.060
Chapter 85 15/03/15 3.050
Chapter 84 15/03/15 3.055
Chapter 83 15/03/15 3.056
Chapter 82 15/03/15 3.055
Chapter 81 15/03/15 3.059
Chapter 80 15/03/15 3.069
Chapter 79 15/03/15 3.058
Chapter 78 15/03/15 3.056
Chapter 77 15/03/15 3.053
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.061
Chapter 74 15/03/15 3.066
Chapter 73 15/03/15 3.059
Chapter 72 15/03/15 3.055
Chapter 71 15/03/15 3.063
Chapter 70 15/03/15 3.073
Chapter 69 15/03/15 3.062
Chapter 68 15/03/15 3.063
Chapter 67 15/03/15 3.066
Chapter 66 15/03/15 3.063
Chapter 65 15/03/15 3.063
Chapter 64 15/03/15 3.067
Chapter 63 15/03/15 3.084
Chapter 62 15/03/15 3.075
Chapter 61 15/03/15 3.073
Chapter 60 15/03/15 3.074
Chapter 59 15/03/15 3.069
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.069
Chapter 56 15/03/15 3.073
Chapter 55 15/03/15 3.065
Chapter 54 15/03/15 3.068
Chapter 53 15/03/15 3.080
Chapter 52 15/03/15 3.076
Chapter 51 15/03/15 3.073
Chapter 50 15/03/15 3.076
Chapter 49 15/03/15 3.070
Chapter 48 15/03/15 3.078
Chapter 47 15/03/15 3.078
Chapter 46 15/03/15 3.071
Chapter 45 15/03/15 3.070
Chapter 44 15/03/15 3.078
Chapter 43 15/03/15 3.084
Chapter 42 15/03/15 3.069
Chapter 41 15/03/15 3.069
Chapter 40 15/03/15 3.070
Chapter 39 15/03/15 3.075
Chapter 38 15/03/15 3.069
Chapter 37 15/03/15 3.076
Chapter 36 15/03/15 3.074
Chapter 35 15/03/15 3.079
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.074
Chapter 32 15/03/15 3.074
Chapter 31 15/03/15 3.075
Chapter 30 15/03/15 3.074
Chapter 29 15/03/15 3.066
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.068
Chapter 26 15/03/15 3.070
Chapter 25 15/03/15 3.078
Chapter 24 15/03/15 3.066
Chapter 23 15/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.068
Chapter 21 15/03/15 3.068
Chapter 20 15/03/15 3.085
Chapter 19 15/03/15 3.076
Chapter 18 15/03/15 3.059
Chapter 17 15/03/15 3.068
Chapter 16 15/03/15 3.065
Chapter 15 15/03/15 3.063
Chapter 14 15/03/15 3.103
Chapter 13 15/03/15 3.065
Chapter 12 15/03/15 3.068
Chapter 11 15/03/15 3.067
Chapter 10 15/03/15 3.067
Chapter 9 15/03/15 3.068
Chapter 8 15/03/15 3.065
Chapter 7 15/03/15 3.069
Chapter 6 15/03/15 3.071
Chapter 5 15/03/15 3.074
Chapter 4 15/03/15 3.075
Chapter 3 15/03/15 3.093
Chapter 2 15/03/15 3.110
Chapter 1 15/03/15 3.219
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch