Võ Thần

Võ Thần
Lượt xem: 26.689
Nội dung

Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 15/03/15 3.344
Chapter 299 15/03/15 3.169
Chapter 298 15/03/15 3.155
Chapter 297 15/03/15 3.080
Chapter 296 15/03/15 3.068
Chapter 295 15/03/15 3.139
Chapter 294 15/03/15 3.066
Chapter 293 15/03/15 3.069
Chapter 292 15/03/15 3.075
Chapter 291 15/03/15 3.078
Chapter 290 15/03/15 3.090
Chapter 289 15/03/15 3.066
Chapter 288 15/03/15 3.065
Chapter 287 15/03/15 3.062
Chapter 286 15/03/15 3.061
Chapter 285 15/03/15 3.064
Chapter 284 15/03/15 3.071
Chapter 283 15/03/15 3.067
Chapter 282 15/03/15 3.075
Chapter 281 15/03/15 3.079
Chapter 280 15/03/15 3.075
Chapter 279 15/03/15 3.076
Chapter 278 15/03/15 3.066
Chapter 277 15/03/15 3.069
Chapter 276 15/03/15 3.070
Chapter 275 15/03/15 3.082
Chapter 274 15/03/15 3.074
Chapter 273 15/03/15 3.073
Chapter 272 15/03/15 3.061
Chapter 271 15/03/15 3.069
Chapter 270 15/03/15 3.063
Chapter 269 15/03/15 3.066
Chapter 268 15/03/15 3.077
Chapter 267 15/03/15 3.066
Chapter 266 15/03/15 3.070
Chapter 265 15/03/15 3.070
Chapter 264 15/03/15 3.067
Chapter 263 15/03/15 3.076
Chapter 262 15/03/15 3.084
Chapter 261 15/03/15 3.071
Chapter 260 15/03/15 3.079
Chapter 259 15/03/15 3.057
Chapter 258 15/03/15 3.071
Chapter 257 15/03/15 3.068
Chapter 256 15/03/15 3.075
Chapter 255 15/03/15 3.078
Chapter 254 15/03/15 3.060
Chapter 253 15/03/15 3.065
Chapter 252 15/03/15 3.067
Chapter 251 15/03/15 3.068
Chapter 250 15/03/15 3.071
Chapter 249 15/03/15 3.070
Chapter 248 15/03/15 3.068
Chapter 247 15/03/15 3.065
Chapter 246 15/03/15 3.070
Chapter 245 15/03/15 3.058
Chapter 244 15/03/15 3.061
Chapter 243 15/03/15 3.068
Chapter 242 15/03/15 3.058
Chapter 241 15/03/15 3.061
Chapter 240 15/03/15 3.070
Chapter 239 15/03/15 3.062
Chapter 238 15/03/15 3.063
Chapter 237 15/03/15 3.086
Chapter 236 15/03/15 3.063
Chapter 235 15/03/15 3.057
Chapter 234 15/03/15 3.068
Chapter 233 15/03/15 3.082
Chapter 232 15/03/15 3.063
Chapter 231 15/03/15 3.067
Chapter 230 15/03/15 3.059
Chapter 229 15/03/15 3.061
Chapter 228 15/03/15 3.060
Chapter 227 15/03/15 3.053
Chapter 226 15/03/15 3.055
Chapter 225 15/03/15 3.064
Chapter 224 15/03/15 3.053
Chapter 223 15/03/15 3.057
Chapter 222 15/03/15 3.065
Chapter 221 15/03/15 3.057
Chapter 220 15/03/15 3.064
Chapter 219 15/03/15 3.061
Chapter 218 15/03/15 3.062
Chapter 217 15/03/15 3.069
Chapter 216 15/03/15 3.060
Chapter 215 15/03/15 3.067
Chapter 214 15/03/15 3.063
Chapter 213 15/03/15 3.070
Chapter 212 15/03/15 3.059
Chapter 211 15/03/15 3.063
Chapter 210 15/03/15 3.077
Chapter 209 15/03/15 3.059
Chapter 208 15/03/15 3.054
Chapter 207 15/03/15 3.055
Chapter 206 15/03/15 3.086
Chapter 205 15/03/15 3.056
Chapter 204 15/03/15 3.059
Chapter 203 15/03/15 3.065
Chapter 202 15/03/15 3.053
Chapter 201 15/03/15 3.069
Chapter 200 15/03/15 3.081
Chapter 199 15/03/15 3.056
Chapter 198 15/03/15 3.052
Chapter 197 15/03/15 3.059
Chapter 196 15/03/15 3.062
Chapter 195 15/03/15 3.070
Chapter 194 15/03/15 3.081
Chapter 193 15/03/15 3.075
Chapter 192 15/03/15 3.075
Chapter 191 15/03/15 3.083
Chapter 190 15/03/15 3.079
Chapter 189 15/03/15 3.073
Chapter 188 15/03/15 3.069
Chapter 187 15/03/15 3.078
Chapter 186 15/03/15 3.078
Chapter 185 15/03/15 3.070
Chapter 184 15/03/15 3.067
Chapter 183 15/03/15 3.072
Chapter 182 15/03/15 3.075
Chapter 181 15/03/15 3.072
Chapter 180 15/03/15 3.081
Chapter 179 15/03/15 3.065
Chapter 178 15/03/15 3.068
Chapter 177 15/03/15 3.059
Chapter 176 15/03/15 3.076
Chapter 175 15/03/15 3.082
Chapter 174 15/03/15 3.074
Chapter 173 15/03/15 3.075
Chapter 172 15/03/15 3.085
Chapter 171 15/03/15 3.073
Chapter 170 15/03/15 3.089
Chapter 169 15/03/15 3.073
Chapter 168 15/03/15 3.075
Chapter 167 15/03/15 3.105
Chapter 166 15/03/15 3.082
Chapter 165 15/03/15 3.081
Chapter 164 15/03/15 3.079
Chapter 163 15/03/15 3.066
Chapter 162 15/03/15 3.069
Chapter 161 15/03/15 3.069
Chapter 160 15/03/15 3.078
Chapter 159 15/03/15 3.080
Chapter 158 15/03/15 3.074
Chapter 157 15/03/15 3.075
Chapter 156 15/03/15 3.082
Chapter 155 15/03/15 3.070
Chapter 154 15/03/15 3.083
Chapter 153 15/03/15 3.067
Chapter 152 15/03/15 3.089
Chapter 151 15/03/15 3.066
Chapter 150 15/03/15 3.072
Chapter 149 15/03/15 3.062
Chapter 148 15/03/15 3.059
Chapter 147 15/03/15 3.059
Chapter 146 15/03/15 3.063
Chapter 145 15/03/15 3.060
Chapter 144 15/03/15 3.067
Chapter 143 15/03/15 3.058
Chapter 142 15/03/15 3.057
Chapter 141 15/03/15 3.075
Chapter 140 15/03/15 3.068
Chapter 139 15/03/15 3.070
Chapter 138 15/03/15 3.066
Chapter 137 15/03/15 3.075
Chapter 136 15/03/15 3.067
Chapter 135 15/03/15 3.072
Chapter 134 15/03/15 3.078
Chapter 133 15/03/15 3.065
Chapter 132 15/03/15 3.068
Chapter 131 15/03/15 3.069
Chapter 130 15/03/15 3.074
Chapter 129 15/03/15 3.073
Chapter 128 15/03/15 3.071
Chapter 127 15/03/15 3.069
Chapter 126 15/03/15 3.068
Chapter 125 15/03/15 3.076
Chapter 124 15/03/15 3.072
Chapter 123 15/03/15 3.083
Chapter 121 15/03/15 3.096
Chapter 120 15/03/15 3.077
Chapter 119 15/03/15 3.072
Chapter 118 15/03/15 3.079
Chapter 117 15/03/15 3.073
Chapter 116 15/03/15 3.084
Chapter 115 15/03/15 3.085
Chapter 114 15/03/15 3.075
Chapter 113 15/03/15 3.083
Chapter 112 15/03/15 3.077
Chapter 111 15/03/15 3.080
Chapter 110 15/03/15 3.079
Chapter 109 15/03/15 3.076
Chapter 108 15/03/15 3.078
Chapter 107 15/03/15 3.076
Chapter 106 15/03/15 3.071
Chapter 105 15/03/15 3.074
Chapter 104 15/03/15 3.093
Chapter 103 15/03/15 3.078
Chapter 102 15/03/15 3.077
Chapter 101 15/03/15 3.080
Chapter 100 15/03/15 3.096
Chapter 99 15/03/15 3.073
Chapter 98 15/03/15 3.083
Chapter 97 15/03/15 3.083
Chapter 96 15/03/15 3.087
Chapter 95 15/03/15 3.079
Chapter 94 15/03/15 3.075
Chapter 93 15/03/15 3.073
Chapter 92 15/03/15 3.077
Chapter 91 15/03/15 3.075
Chapter 90 15/03/15 3.089
Chapter 89 15/03/15 3.079
Chapter 88 15/03/15 3.076
Chapter 87 15/03/15 3.079
Chapter 86 15/03/15 3.083
Chapter 85 15/03/15 3.072
Chapter 84 15/03/15 3.076
Chapter 83 15/03/15 3.079
Chapter 82 15/03/15 3.079
Chapter 81 15/03/15 3.080
Chapter 80 15/03/15 3.091
Chapter 79 15/03/15 3.075
Chapter 78 15/03/15 3.077
Chapter 77 15/03/15 3.072
Chapter 76 15/03/15 3.072
Chapter 75 15/03/15 3.083
Chapter 74 15/03/15 3.086
Chapter 73 15/03/15 3.078
Chapter 72 15/03/15 3.078
Chapter 71 15/03/15 3.083
Chapter 70 15/03/15 3.096
Chapter 69 15/03/15 3.081
Chapter 68 15/03/15 3.081
Chapter 67 15/03/15 3.082
Chapter 66 15/03/15 3.081
Chapter 65 15/03/15 3.081
Chapter 64 15/03/15 3.083
Chapter 63 15/03/15 3.103
Chapter 62 15/03/15 3.095
Chapter 61 15/03/15 3.093
Chapter 60 15/03/15 3.097
Chapter 59 15/03/15 3.092
Chapter 58 15/03/15 3.085
Chapter 57 15/03/15 3.090
Chapter 56 15/03/15 3.094
Chapter 55 15/03/15 3.087
Chapter 54 15/03/15 3.090
Chapter 53 15/03/15 3.101
Chapter 52 15/03/15 3.097
Chapter 51 15/03/15 3.096
Chapter 50 15/03/15 3.100
Chapter 49 15/03/15 3.093
Chapter 48 15/03/15 3.102
Chapter 47 15/03/15 3.100
Chapter 46 15/03/15 3.092
Chapter 45 15/03/15 3.094
Chapter 44 15/03/15 3.100
Chapter 43 15/03/15 3.108
Chapter 42 15/03/15 3.090
Chapter 41 15/03/15 3.088
Chapter 40 15/03/15 3.091
Chapter 39 15/03/15 3.095
Chapter 38 15/03/15 3.089
Chapter 37 15/03/15 3.098
Chapter 36 15/03/15 3.103
Chapter 35 15/03/15 3.105
Chapter 34 15/03/15 3.099
Chapter 33 15/03/15 3.099
Chapter 32 15/03/15 3.098
Chapter 31 15/03/15 3.099
Chapter 30 15/03/15 3.104
Chapter 29 15/03/15 3.092
Chapter 28 15/03/15 3.085
Chapter 27 15/03/15 3.087
Chapter 26 15/03/15 3.089
Chapter 25 15/03/15 3.100
Chapter 24 15/03/15 3.091
Chapter 23 15/03/15 3.093
Chapter 22 15/03/15 3.088
Chapter 21 15/03/15 3.088
Chapter 20 15/03/15 3.108
Chapter 19 15/03/15 3.097
Chapter 18 15/03/15 3.077
Chapter 17 15/03/15 3.088
Chapter 16 15/03/15 3.084
Chapter 15 15/03/15 3.081
Chapter 14 15/03/15 3.129
Chapter 13 15/03/15 3.082
Chapter 12 15/03/15 3.087
Chapter 11 15/03/15 3.085
Chapter 10 15/03/15 3.086
Chapter 9 15/03/15 3.089
Chapter 8 15/03/15 3.087
Chapter 7 15/03/15 3.093
Chapter 6 15/03/15 3.097
Chapter 5 15/03/15 3.098
Chapter 4 15/03/15 3.100
Chapter 3 15/03/15 3.121
Chapter 2 15/03/15 3.140
Chapter 1 15/03/15 3.269
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch