Truyện tác giả Chưởng Duyệt

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
10.052.197 1.103 49.169

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
16.027.137 4.699 70.705

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
773.241 841 23.427

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
950.470 531 23.454

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão
263.117 268 9.742

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Truyện tranh Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm
1.815.097 501 20.550

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

Truyện tranh Tối Cường Chiến Hồn
151.581 151 3.948

Tối Cường Chiến Hồn

Truyện tranh Trùng Sinh Tám Vạn Năm
10.073 37 781

Trùng Sinh Tám Vạn Năm

Truyện tranh Thông Linh Ngụy Y
63.788 187 837

Thông Linh Ngụy Y